top of page

Claire Good Group

Public·5 members

Kumpulan Soal Bhs Madura Dan Jawaban


Kumpulan Soal Bhs Madura dan Jawaban untuk SD, SMP, dan SMA
Bahasa Madura adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Pulau Madura dan sekitarnya. Bahasa Madura memiliki kekhasan dan keindahan tersendiri yang perlu dilestarikan dan dipelajari oleh generasi muda. Salah satu cara untuk mempelajari bahasa Madura adalah dengan berlatih menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Madura.
kumpulan soal bhs madura dan jawabanDalam artikel ini, kami akan memberikan kumpulan soal bhs Madura dan jawaban untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Soal-soal ini bersumber dari berbagai sumber online yang dapat dijadikan sebagai referensi belajar dan latihan. Soal-soal ini juga sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku di madrasah dan sekolah. Kami juga menyertakan kunci jawaban untuk memudahkan Anda mengecek hasil pekerjaan Anda.


Kumpulan Soal Bhs Madura dan Jawaban untuk SD
Untuk tingkat SD, kami menyediakan soal-soal bahasa Madura untuk kelas 1, 3, dan 6. Soal-soal ini meliputi materi kosakata, tata bahasa, pemahaman bacaan, tembang macapat, dan lain-lain. Soal-soal ini berbentuk pilihan ganda dan uraian. Berikut adalah contoh soal bhs Madura dan jawaban untuk SD:


Soal Bahasa Madura Kelas 1 Semester 2
 • Ocana . . . . . . . . . . . . . . . . . a. Nenggu b. Nengale c. Nangale d. Ngoladi • Oba agibe mosthena . . . a. Ngeba b. Abekta c. Nengteng d. Mesem • Pasera se noroa Agung ka Pamekkasan. Basa alossa noroa . . . a. Ngerenga b. Asarengnga c. Apangerenga d. Apana • . . . gellu apa kaperlowanna. Essee ti-titi se teppa . . . a. Atanya b. Tanyaagi c. Etanyaagi d. Pa-apa • Pessena . . . ka alena. essena ti-titi se teppa . . . a. Juluwagi b. Ejului c. Ejuluwagi d. ApanaKunci Jawaban:
 • A • C • B • C • CSoal Bahasa Madura Kelas 3 Semester 2
 • Sengkok seggut entar ka Salopeng. Seggut laen ocana . . . a. Lako b. Gasek c. Toman d. Ngeba • Rama apalessir ka Lombang. Apalessir laen ocana. . . a. Akalenjar b. Asiyara c. Alalana d. Apana • Epenggir sereng hawana panas. Panas tabeligga . . . a. Naong b. Kobessa c. Cellep d. Ngerenga • Senga songay reya dhakay. Dhakay laen ocakna . . . a. Durjet b. Dhalem c. Nengke d. Nangale • Pessena . . . ka alena. essena ti-titi se teppa . . . a. Juluwagi b. Ejului c. Ejuluwagi d. EtanyaagiKunci Jawaban:
 • C • A • B • A • CSoal Bahasa Madura Kelas 6 Semester 2
 • Oba agengse . . . . . a. Laddhing b. Landhu c. Sendok d. Sandal • Pangladinna penompang kapal terbang . . . . . . . a. Pilot b. Pramugari c. Porter d. Pramusaji • Kapal terbang lambagi tadha, lamba laen ocana . . . . . a. Abit b. Kabidan c. Dullu d. Momolan • Pojur kapal terbangnga ta mangkat, laen ocana pojur ? a. Bajjra b. Ontong c. Palang d. Kaler • Aeng mata nyapcap ta e garassa. laen ocana nyapcap . . . . . . a. Agili b. Ngalambak c. Arbes d. AgarabasKunci Jawaban:
 • C • A • D • B • DItulah kumpulan soal bhs Madura dan jawaban untuk SD yang bisa kami bagikan kepada Anda sebagai bahan belajar dan latihan bahasa Madura yang menarik dan menyenangkan.


Kumpulan Soal Bhs Madura dan Jawaban untuk SMP dan SMA
Selain untuk SD, kami juga memiliki kumpulan soal bhs Madura dan jawaban untuk SMP dan SMA yang lebih menantang dan mendalam.


Soal-soal ini meliputi materi kosakata, tata bahasa, pemahaman bacaan, tembang macapat, sastra Madura, budaya Madura, dan lain-lain.


Soal-soal ini berbentuk pilihan ganda, uraian, dan esai.


Berikut adalah contoh soal bhs Madura dan jawaban untuk SMP dan SMA:


Soal Bahasa Madura Kelas 7 Semester 2
 • Oca'na "sare" mosthena ... a) Ngarengi b) Ngarengnga c) Ngareng d) Ngarenggu • Oca'na "tambak" mosthena ... a) Tambakka b) Tambakki c) Tambakke d) Tambakku • Oca'na "sabben" mosthena ... a) Sabbenne b) Sabbenno c) Sabbennga d) Sabbenno' • Oca'na "kabeh" mosthena ... a) Kabehne b) Kabehno c) Kabehnga d) Kabehno' • Oca'na "dha" mosthena ... a) Dhae b) Dha'i c) Dha'a d) Dha'oKunci Jawaban:
 • B • D • C • A • BSoal Bahasa Madura Kelas 8 Semester 2
 • Oca'na "sare" mosthena ... a) Ngarengi b) Ngarengnga c) Ngareng d) Ngarenggu • Oca'na "tambak" mosthena ... a) Tambakka b) Tambakki c) Tambakke d) Tambakku • Oca'na "sabben" mosthena ... a) Sabbenne b) Sabbenno c) Sabbennga d) Sabbenno' • Oca'na "kabeh" mosthena ... a) Kabehne b) Kabehno c) Kabehnga d) Kabehno' • Oca'na "dha" mosthena ... a) Dhae b) Dha'i c) Dha'a d) Dha'oKunci Jawaban:
 • B • D • C • A • BSoal Bahasa Madura Kelas 9 Semester 2
 • Oba agengse . . . . . a. Laddhing b. Landhu c. Sendok d. Sandal • Pangladinna penompang kapal terbang . . . . . . . a. Pilot b. Pramugari c. Porter d. Pramusaji • Kapal terbang lambagi tadha, lamba laen ocana . . . . . a. Abit b. Kabidan c. Dullu d. Momolan • Pojur kapal terbangnga ta mangkat, laen ocana pojur ? a. Bajjra b. Ontong c. Palang d. Kaler • Aeng mata nyapcap ta e garassa. laen ocana nyapcap . . . . . . a. Agili b. Ngalambak c. Arbes d. AgarabasKunci Jawaban:
 • C • A • D • B • DItulah kumpulan soal bhs Madura dan jawaban untuk SMP yang bisa kami bagikan kepada Anda sebagai bahan belajar dan latihan bahasa Madura yang lebih menantang dan mendalam.


Kumpulan Soal Bhs Madura dan Jawaban untuk SMA
Untuk tingkat SMA, kami memiliki kumpulan soal bhs Madura dan jawaban yang lebih tinggi dan kompleks.


Soal-soal ini meliputi materi kosakata, tata bahasa, pemahaman bacaan, tembang macapat, sastra Madura, budaya Madura, sejarah Madura, dan lain-lain.


Soal-soal ini berbentuk pilihan ganda, uraian, esai, dan analisis.


Berikut adalah contoh soal bhs Madura dan jawaban untuk SMA:


Soal Bahasa Madura Kelas 10 Semester 2
 • Oca'na "sare" mosthena ... a) Ngarengi b) Ngarengnga c) Ngareng d) Ngarenggu • Oca'na "tambak" mosthena ... a) Tambakka b) Tambakki c) Tambakke d) Tambakku • Oca'na "sabben" mosthena ... a) Sabbenne b) Sabbenno c) Sabbennga d) Sabbenno' • Oca'na "kabeh" mosthena ... a) Kabehne b) Kabehno c) Kabehnga d) Kabehno' • Oca'na "dha" mosthena ... a) Dhae b) Dha'i c) Dha'a d) Dha'oKunci Jawaban:
 • B • D • C • A • BSoal Bahasa Madura Kelas 11 Semester 2
 • Oca'na "sare" mosthena ... a) Ngarengi b) Ngarengnga c) Ngareng d) Ngarenggu • Oca'na "tambak" mosthena ... a) Tambakka b) Tambakki c) Tambakke d) Tambakku • Oca'na "sabben" mosthena ... a) Sabbenne b) Sabbenno c) Sabbennga d) Sabbenno' • Oca'na "kabeh" mosthena ... a) Kabehne b) Kabehno c) Kabehnga d) Kabehno' • Oca'na "dha" mosthena ... a) Dhae b) Dha'i c) Dha'a d) Dha'oKunci Jawaban:
 • B • D • C • A • BSoal Bahasa Madura Kelas 12 Semester 2
 • Oba agengse . . . . . a. Laddhing b. Landhu c. Sendok d. Sandal • Pangladinna penompang kapal terbang . . . . . . . a. Pilot b. Pramugari c. Porter d. Pramusaji • Kapal terbang lambagi tadha, lamba laen ocana . . . . . a. Abit b. Kabidan c. Dullu d. Momolan • Pojur kapal terbangnga ta mangkat, laen ocana pojur ? a. Bajjra b. Ontong c. Palang d. Kaler • Aeng mata nyapcap ta e garassa. laen ocana nyapcap . . . . . . a. Agili b. Ngalambak c. Arbes d. AgarabasKunci Jawaban:
 • C • A • D • B • DItulah kumpulan soal bhs Madura dan jawaban untuk SMA yang bisa kami bagikan kepada Anda sebagai bahan belajar dan latihan bahasa Madura yang lebih tinggi dan kompleks.


Kami harap artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mempelajari bahasa Madura dengan lebih baik dan mendalam.


Bahasa Madura adalah bahasa yang kaya dan indah, yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi.


Mari kita lestarikan dan kembangkan bahasa Madura sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia.


Kesimpulan
Dalam artikel ini, kami telah memberikan kumpulan soal bhs Madura dan jawaban untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.


Soal-soal ini bersumber dari berbagai sumber online yang dapat dijadikan sebagai referensi belajar dan latihan bahasa Madura.


Soal-soal ini meliputi materi kosakata, tata bahasa, pemahaman bacaan, tembang macapat, sastra Madura, budaya Madura, sejarah Madura, dan lain-lain.


Soal-soal ini berbentuk pilihan ganda, uraian, esai, dan analisis.


Kami juga telah menyertakan kunci jawaban untuk memudahkan Anda mengecek hasil pekerjaan Anda.


Semoga artikel ini dapat membantu Anda dalam belajar bahasa Madura dengan lebih baik dan mendalam.


Kesimpulan
Dalam artikel ini, kami telah memberikan kumpulan soal bhs Madura dan jawaban untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.


Soal-soal ini bersumber dari berbagai sumber online yang dapat dijadikan sebagai referensi belajar dan latihan bahasa Madura.


Soal-soal ini meliputi materi kosakata, tata bahasa, pemahaman bacaan, tembang macapat, sastra Madura, budaya Madura, sejarah Madura, dan lain-lain.


Soal-soal ini berbentuk pilihan ganda, uraian, esai, dan analisis.


Kami juga telah menyertakan kunci jawaban untuk memudahkan Anda mengecek hasil pekerjaan Anda.


Semoga artikel ini dapat membantu Anda dalam belajar bahasa Madura dengan lebih baik dan mendalam. 6c859133af


https://soundcloud.com/godlchiapow/barcode-maker-software-free-download-full-version-upd

https://soundcloud.com/fectipiafu/forza-horizon-4-crash-on-loading-screen

https://soundcloud.com/kozlovkmnz/teracopy-latest-crack-download-exclusive

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page